Fećko Parkiety
kontakt / RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI W RELACJACH Z KONSUMENTAMI Fećko parkiety

Szanowni Państwo,
W związku z podjęciem kontaktu z naszym przedsiębiorstwem, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przy udzielaniu przez nas odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz bieżącej współpracy gospodarczej:
• Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej określanego jako „RODO”.
• Administratorem danych osobowych, jest pan Sylwester Fećko, działający pod firmą Fećko Parkiety Sylwester Fećko z siedzibą w Rabie Wyżnej, Bukowina Osiedle 11, 34-721 Raba Wyżna, posiadający NIP: 735-266-22-29, REGON: 367066144.
• We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem pod nr telefonu +48 886 304 502, adresem poczty elektronicznej: feckoparkiety@gmail.com.
W związku z zawarciem umowy, w celu jej wykonywania będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz ewentualnie dane osobowe osób wskazanych przez Państwa do kontaktu z nami, przede wszystkim jako dane kontaktowe.
W każdej z tych sytuacji, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.


1. Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie kontaktu z Państwem jako naszymi Klientami albo podmiotami, które udostępniły nam Państwa dane będąc naszymi Klientami lub przyszłymi Klientami. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i wykonywania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione oraz w celu udokumentowania sposobu jej wykonywania. [art. 14 ust. 1 lit. c) RODO]


2. W celu wykonywania umów, przygotowywanych w porozumieniu z osobą, która udostępnił nam Państwa dane osobowe, będziemy utrzymywać z Państwem kontakt, jedynie w zakresie niezbędnym do przygotowania lub wykonywania takich umów. Nasz personel będzie realizował ten kontakt poprzez udostępnione nam Państwa dane osobowe, obejmujące co najwyżej: imię, nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko, numer telefonu oraz ewentualnie wskazanie dokumentu tożsamości, którym legitymują się Państwo w obrocie cywilnoprawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. [art. 14 ust. 1 lit. c) RODO]


3. W sytuacji, w której jesteście Państwo naszym Klientem, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest oczywiście przepis Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


4. Niezależnie od zakresu wspólnego przedsięwzięcia, nasze przedsiębiorstwo nie podejmuje czynności przetwarzania danych osobowych, utrwalanych w toku działalności gospodarczej (innej niż obsługa Konsumentów), ponad następujący zakres: imię, nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, i ewentualnie PESEL oraz oznaczenia dokumentu tożsamości, którym legitymuje się osoba reprezentująca drugą stronę umowy. [art. 14 ust. 1 lit. d) RODO]


5. Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych innym przedsiębiorcom, dla realizowania ich celów gospodarczych. Informacje o współpracy z naszymi Klientami traktujemy jako informacje poufne, chyba że prowadzimy wspólne przedsięwzięcia marketingowe. Nie będziemy zatem sprzedawać ani oddawać Państwa danych kontaktowych innym podmiotom.


6. Natomiast prowadząc działalność gospodarczą oraz w celu przygotowania i wykonania umowy w związku z którą Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione, będziemy je przetwarzać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, komputerów, telefonów i tabletów, nie będziemy jednak przekazywać tych danych innym przedsiębiorcom. W celu wykonywania umowy, w związku z którą otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może okazać się udostępnienie Państwa danych osobowych innym podmiotom, zaangażowanym w wykonywanie takiej umowy. Możemy również przekazać Państwa dane kontaktowe operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu doręczenia korespondencji lub przesyłki kierowanej do Państwa lub Kontrahenta, na rzecz którego Państwo występujecie w obrocie prawnym. Podobnie, dokumenty zawierające Państwa dane kontaktowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom prowadzącym naszą obsługę księgową, a w przypadku zaistnienia sporu, dokumenty zawierające Państwa dane kontaktowe mogą zostać przez nas przekazane upoważnionym do tego organom, pełnomocnikom, ubezpieczycielom, dostawcy usługi poczty elektronicznej, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu doręczenia Państwu korespondencji. Oczywiście, zgodnie z dobrą praktyką biznesową, nasz personel będzie dokładać wszelkich starań, aby zawsze dysponowali Państwo informacją o zakresie podmiotów, z którymi współpracujemy realizując wspólnie z Państwem przedsięwzięcia gospodarcze. [art. 14 ust. 1 lit. e) RODO]
[art. 14 ust. 3 lit. c) RODO]


7. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisu art. 44 RODO. Jeżeli rozpoczniemy współpracę z podmiotem z poza EOG, która będzie wymagać realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Państwa udziałem, na pewno skontaktujemy się z Państwem w tej sprawie przed rozpoczęciem takiej współpracy. W takiej sytuacji, zapewnimy, że udział podmiotu z poza EOG będzie prowadzony z zastrzeżeniem zabezpieczeń, które gwarantują ochronę Państwa danych osobowych, takich jak zaakceptowane przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne. [art. 14 ust. 1 lit. f) RODO]
8. Jeżeli kontaktujecie się Państwo z naszym personelem poprzez ich prywatne konta w mediach społecznościowych, takie jak Facebook, LinkdIn, GoldenLine, pozostaje to w sferze Państwa prywatnych kontaktów i stanowi przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, do którego nie stosuje się przepisów RODO. Jako administrator Państwa danych osobowych oraz danych osobowych naszego personelu, nie gromadzimy informacji umieszczanych w portalach społecznościowych ani nie przetwarzamy ich w żadnej formie w naszych zbiorach danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w okresie przygotowania i wykonywania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione oraz w okresie rękojmi wynikającej z wykonania takiej umowy lub okresie udzielonej gwarancji – w każdym wypadku w okresie roku od czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wynikać z faktu zawarcia i wykonywania takiej umowy. Dokładne wskazanie tego okresu jest możliwe dla każdej umowy oddzielnie – w celu ustalenia dokładnego okresu, w jakim będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami w dogodnej dla Państwa formie. Ponadto, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentach księgowych (np. wskazanie osoby dokonującej odbioru towaru w protokole odbioru lub WZ), będziemy je przechowywać przez okres, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują nas do przechowywania dokumentów księgowych – obecnie okres ten wynosi 5 lat. [art. 14 ust. 2 lit. a) RODO]
10. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy, na podstawie Państwa relacji prawnej, z osobą, która udostępniła nam te dane (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, udzielonego Państwu pełnomocnictwa czy prokury). Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przygotowania i wykonania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione. Ten niezbędny zakres kontaktu oraz innych form przetwarzania wskazujemy Państwu jako prawnie uzasadniony interes przetwarzania Państwa danych osobowych. [art. 14 ust. 2 lit. b) RODO]


11. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądanie przeniesienia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo uzyskania od nas, jako administratora Państwa danych osobowych, potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą oraz uzyskania od nas informacji wskazanych w przepisie art. 15 RODO, które zostały już zawarte w niniejszym dokumencie, a także uzyskania od nas kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zapewniamy, że w sposób niezwłoczny zareagujemy na wszelkie przedstawione nam wątpliwości dotyczące Państwa danych osobowych. [art. 14 ust. 2 lit. c) RODO][art. 15 ust. 1 i 3 RODO]


12. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. [art. 21 ust. 1 i 4 RODO]


13. Udostępnienie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych osobowych nie będziemy mogli przygotować i wykonywać umowy, dla zawarcia której zwróciliśmy się do Państwa o udostępnienie nam danych osobowych albo w związku z którą zostały nam udostępnione. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. [art. 14 ust. 2 lit. c) RODO]
[art. 14 ust. 2 lit. e) RODO]


14. W przypadku, kiedy nie zwracaliśmy się do Państwa bezpośrednio o uzyskanie Państwa danych osobowych, otrzymaliśmy je od naszego Kontrahenta lub przyszłego Kontrahenta albo osób działających w ich imieniu - nie przetwarzamy tych danych osobowych na podstawie Państwa zgody wyrażanej wobec nas jako administratora danych osobowych. W przypadku, w którym chcieliby Państwo cofnąć zgodę, ewentualnie wyrażoną wobec osoby, która przekazała nam Państwa dane osobowe, proszę skontaktować się z tą osobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, wszelkich informacji w tej kwestii może udzielić Państwu nasz personel. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. [art. 14 ust. 2 lit. d) RODO]


15. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, za pomocą takich środków, jak gotowy formularz skargi, który można również wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji. [art. 14 ust. 2 lit. e) RODO][art. 57 ust. 2 RODO]


16. W części prowadzonych przez nas procesów, kontaktujemy się z osobami, które osobiście nie udostępniły nam swoich danych osobowych – czyli po otrzymaniu ich danych kontaktowych od naszego Kontrahenta. W takiej sytuacji, nie uzyskaliśmy Państwa danych osobowych ze źródeł publicznie dostępnych, nawet jeżeli są w taki sposób udostępniane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Państwa zobowiązań umownych wobec osoby, która udostępniła nam Państwa dane osobowe. Jeżeli nie wiedzą Państwo kto udostępnił nam Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z osoba wskazaną w pkt 2 powyżej – udzielimy Państwu wszelkich informacji potrzebnych do wyjaśnienia takiej sytuacji. Jeżeli inicjatywa kontaktu pochodzi od nas i nie otrzymaliśmy Państwa danych kontaktowych od naszego Kontrahenta, wówczas posłużyliśmy się danymi ze źródeł publicznie dostępnych i będziemy mogli je Państwu wskazać. [art. 14 ust. 2 lit. f) RODO]
[art. 19 RODO]


17. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani profilowania. [art. 14 ust. 2 lit. g) RODO]


18. Przewidujemy, ze po zrealizowaniu celu, w którym otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może być dalsze utrzymywanie możliwości kontaktu z Państwem, dla realizacji naszych wspólnych celów biznesowych, w tym ewentualnej przyszłej współpracy. Jeżeli zdecydujemy się na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych w takim celu, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w osobnej korespondencji, ewentualnie prosząc o Państwa zgodę, na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych, w celu usprawnienia ewentualnych przyszłych kontaktów biznesowych. [art. 14 ust. 4 RODO]

Adres:
  34-400 Nowy Targ
ul. Waksmundzka 72
Kontakt:
  +48 886 304 502
  +48 511 247 413
E-mail:
  feckoparkiety@gmail.com